Kişisel verilerin işlenmesi mutlaka kanunun belirlediği ölçüde ve yasalara uygun olması gerekir. Bu ilkelere uyulmaması halinde kurum ve kuruluşlar birtakım yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. Aşağıda kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel ilkeler maddeler halinde belirtilmiştir.

  • Verilerin işlenmesinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması gerekir.
  • Verilerin güncel olması
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi
  • İşlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgi yukarıda belirtmiş olduğumuz ilkelerin tamamı tüm veri işleme faaliyetlerinin özünde olması gerekir.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma Ne Demektir?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz ilkelerden yola çıkılarak karşımıza çıkan şey veri işlemesinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluğunu gündeme getiriyor. Bu konuyu açacak olursak veri işlenmesinin hukuka uygun olması kişisel verilerin işlenmesinde kanunlarla ve diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket edilmesi zorunluluğunu ifade etmektedir.

Dürüstlük ilkesi ise, ilgili kişi aydınlatılmadan hiçbir şekilde kişisel verisinin toplanmaması ve işlenmemesi, ilgili kişiye karşı haksızlığa yol açacak şekilde kullanılmaması, toplanma amacının aşılmamasını ifade eder.

Verileri işleyen kurum ya da kuruluş bu verilerin kişinin çıkarlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak dürüstlük kuralını ihlal etmemesi gerekir. Haklı bir gerekçe olmaksızın ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini, otonomisini, onurunu ihlal edecek şekilde veri işlenmesi, şüphesiz bu ilkeye aykırılık teşkil edecektir. Bu kapsamda, dürüstlük ilkesi uyarınca, kişilerin kendilerine veri işleme konusunda izin ya da emir veren hukuk kurallarına dayanarak gerçekleştirdikleri fiillerde, bu hukuk kuralının amacına göre işlenebilecek en az miktarda veri işlemeleri, veri sahiplerinin öngöremeyeceği biçimde hareket etmemeleri, veri sahiplerinin çıkarlarını ve makul beklentilerini göz önüne almaları gibi davranışları gerektirir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz konular dahilinde temel ilkelere riayet etmeden işlenmiş olan veriler için hukuka uygun demek yerinde olmayacaktır. Bu nedenle her kurum ve kuruluş verilerin işlenmesini sağlayabilmek için uyum projeleri kapsamında uzman bir destek alması sağlanmalıdır. https://www.jurcom.nl/tr2/ size KVKK konusunda tam destek sağlayacaktır.