Kişisel verilerin korunması kanununda en önemli ilkelerden birisi “Amaçla sınırlılık” tır. İşlenmiş olan verilerin mutlaka amacının olması ve bilgilerin bu amaç doğrultusunda sınırlı ve ölçülü bir şekilde toplanması gerekir. Firma sonradan gerçekleştirebileceği bir çalışma ya da proje için bu bilgileri toplaya ve kullanmaya çalışmaması gerekir.  Kişisel verilerin işlenme faaliyetlerinin dışında gerçekçi olmayan şekilde toplanması ve işlenmesi kanunda açık bir şekilde engellenmiştir. Yani kişisel veriler toplanırken amacın açık olması ve amacın gerektirdiği ölçülerde olması gerekir.

Kişisel verilerin toplanması sonrasında daha sonraki projelerde amacının dışında işlenmiş olması için toplanmış olan verilerin ilk defa toplanması anında nasıl bir yol izlenmişse aynı yolun tekrar edilmesi gerekir. JURCOM olarak biz KVKK uyum projeleri kapsamında firmanıza hizmet verirken gerekli yasal düzenlemelerden yola çıkarak firmanızın eksik bir çalışmasının kalmamasını sağlarız.

Toplanmış olan kişisel verilerin yeniden işlenmesiyle ilgili olarak daha net anlaşılabilmesi açısından bir örnek vermek gerekirse şöyle bir surecin sürdürülmesi gerekir.

Verilerin İşlenmesinde Örnek

Nakliyat firması tarafından yapılan sözleşme esnasında toplanan bilgiler daha sonrasında pazarlama maksadıyla kullanılacak ise bu durumda mutlaka kişisel verileri işleme şartlarının uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Eğer ki sözleşme aşamasında kullanılan bilgiler yalnızca veri işleme amacıyla toplanmışsa o zaman bu sınırla tutulması gerekir.

Ya da farklı bir örnekle şöyle diyebiliriz. Tekstil firmanız için toplamış olduğunuz kişisel veriler amacına bağlantılı ve ölçülü bir şekilde kullanılabilmektedir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi konusunda amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma şartının her ilgili olan kişi ve süreç için ayrı ayrı olacak şekilde değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gerekir.  Ayrı ayrı değerlendirilmesinin nedeni ise bir kişi için ihtiyaç duyulan süreç için gerekli olan bilgiler diğeri için ölçüsüz olabilir.

Özel niteliğe sahip olan kişisel verilerin kullanılması konusunda hassasiyet daha da önemli bir konudur. Yani bir işyerinde çalışan insan kaynakları birimince çalışanların mali haklarının belirlenebilmesi için sendika üyeliği verisinin alınması ölçülü kabul edilecekken, aynı iş yerinin AR-GE birimince söz konusu verinin alınması ölçülü olarak kabul edilmeyecektir.

https://www.jurcom.nl/tr2/