Özel nitelikli kişisel veri demek, bilgilerin öğrenilmesi halinde ilgili olan kişi hakkında ayrımcılık yapılarak ya da o kişinin mağdur olmasına neden olunabilecek olan nitelikli verilerdir. Bunun için adından da anlaşılacağı üzere özel olan bu verilerin korunmasında daha hassas ve korumacı olmak gereklidir.

KVKK bu veriler için önemli olarak değerlendirmiş ve bu önemin daha ön plana çıkarılması içinde farklı bir düzenleme haline getirmiştir. Özel nitelikli olan veriler ancak kişinin açık rızası olarak veya Kanunda sınırlandırılmış olan şartlar durumunda işlenmesine müsaade edilmiştir. Kanun bu verileri özel nitelik şeklinde ayırırken şu şekilde belirlemiştir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ile bunlar dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, açık rıza olmaksızın işlenebileceği haller, Kanunda farklı düzenlenmiştir.

Sağlık ile cinsel yaşamın dışında kalan kişisel veriler, kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında öngörülmüş olan hallerle ilgili açık rıza aranmadan işlenebilmektedir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak bir toparlama yapmak gerekirse özel niteliğe sahip olan kişisel verilerin işlenmesinde kurul tarafından belirlenmiş olan önlemlerin alınması şartı söz konusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

KVKK’nın 5. maddesinde kişisel verilerin işlenmesinin şartları belirtilmiştir. Özel nitelikli verilerin işlenme şartları ise 6. maddede belirtilir. Buna göre özel nitelikli olan verilerin kanunlar kapsamında değerlendirilebilmesi için mutlaka gerekli olan düzenlemenin yapılmış olması gerekir. Aşağıdaki maddelerden herhangi bir tanesinin eksik olması durumunda ise hukuku sorumluluk ortaya çıkacaktır.

  • İlgili kişinin açık rızasının varlığı
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

https://www.jurcom.nl/tr2/